تبلت (4 کالا)
بر اساس رم اجرایی
بر اساس یکسال گارانتی تیار سرویس